Privacy statement en huisregels

Privacy Statement

Tickets
Bestelde en/of betaalde tickets worden niet teruggenomen en kunnen niet geruild worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Keunefeesten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam • Bedrijfsnaam • kvk nummer • Adres • Telefoonnummer • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keunefeesten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Keunefeesten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Keunefeesten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keunefeesten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Keunefeesten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Voor- en achternaam en E-mailadres > Bewaartermijn: 1,5 jaar > Reden: Om u te kunnen contacteren over uw gekochte ticket(s) en/of informeren over ons evenement.

Categorie: Bedrijfsnaam, kvk nummer, adresgegevens bedrijf, E-mailadres bedrijf, Voor- en achternaam contactpersoon > Bewaartermijn: 1,5 jaar > Reden: Om u te kunnen contacteren over de factuur m.b.t. uw gekochte ticket(s) en/of informeren over ons evenement.

Delen van persoonsgegevens met derden
Keunefeesten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keunefeesten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Keunefeesten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keunefeesten en heeft u het recht gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keunefeesten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Keunefeesten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Keunefeesten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@keunefeesten.nl

Keunefeesten, gevestigd aan Schepenenstraat 16, 7451 AN Holten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Keunefeesten Schepenenstraat 16, 7451 AN Holten

Wilco Bannink is de Functionaris Gegevensbescherming van Keunefeesten. Hij is te bereiken via info@keunefeesten.nl

Voorwaarden online ticket verkoop:

 • Er is sprake van een identificatieplicht bij de entree van het feestterrein.
 • Op donderdagavond en zaterdagmiddag is de entree gratis en hoeven er geen tickets te worden aangekocht.
 • Op zondagmiddag is de entree voor de lagere schooljeugd t/m 12 jaar gratis

Huisregels

 • Bezoekers betreden en wonen het evenement op eigen risico bij. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • U dient verplicht legitimatie bij u te dragen. Hier kan naar gevraagd worden.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Er wordt geen drank verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. Het nuttigen van alcohol onder de wettelijke leeftijd is niet toegestaan. Weder verstrekking van alcohol onder de 18 jaar is verboden en strafbaar
 • Verboden te roken in de tent
 • Geen wapens of (soft)drugs. Handel in en/of gebruik van (soft/hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd. Alle hard- en softdrugs wordt in beslag genomen.
 • Geen agressie of racisme.
 • Geen glazen buiten het terrein meenemen
 • Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet teruggenomen.
 • Bij ontzegging van het terrein heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Het toegangsbewijs mag niet gebruikt worden voor commerciële en/of promotionele doeleinden zonder toestemming van de organisatie.
 • Bezoekers met shirts en/of kleding met specifieke uitlatingen van nationalistische tekens of motorclubs zijn niet toegestaan en worden geweigerd.

 

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD